Algemene voorwaarden

 Artikel 1 – Voorwerp en toepassingsgebied

 

De huidige algemene voorwaarden bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van de verkoop van producten via de website AntiekStore.be, handelsplatform van V.O.F. AntiekStore, met maatschappelijke zetel gevestigd te Brugseweg 15 8920 Langemark-Poelkapelle, ingeschreven in de KBO onder nummer 0721.560.066, te bereiken via het e-mailadres [email protected] of telefoonnummer +32477051372.

 

De algemene voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds AntiekStore.be (hierna genoemd: “de verkoper”), en anderzijds de persoon die de website raadpleegt en/of er een aankoop uitvoert (hierna genoemd: “de klant”). De klant en de verkoper worden hierna samen “de partijen” genoemd. De partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door onderhavige algemene voorwaarden, behoudens andersluidende voorafgaandelijke en schriftelijke overeenkomst.

 

Elke bestelling van een product en/of dienst dat wordt aangeboden op de website, impliceert de voorafgaande raadpleging en aanvaarding door de klant van onderhavige algemene voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening vanwege de klant. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen die in België van kracht zijn inzake elektronische handtekeningen, kan de verkoper de bestelling van de klant via de aangeboden modaliteiten beschouwen als een elektronische handtekening met dezelfde waarde als een geschreven handtekening, met de daaruit vloeiende contractuele gevolgen.

 

De klant die een product op de website bestelt, wordt geacht over een niet-aangetaste rechts- & handelingsbekwaamheid te beschikken.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en stelt de nieuwe versie ter beschikking van de gebruikers via de website, zonder dat hiertoe een voorafgaande melding aan de gebruikers dient te gebeuren.

 

AntiekStore.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk- en/of typefouten.

 

 

Artikel 2 – Modaliteiten voor online aankopen

 

Aankoopprijs van het product of van de dienst: de prijs van elk product of elke dienst die op de website te koop wordt aangeboden, wordt weergegeven in Euro, BTW inbegrepen. Deze prijs is exclusief gebeurlijke leveringskosten, die altijd aanvullend ten laste zijn van de klant. De producten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde prijs op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als de verkoper zijn prijzen na de verkoop wijzigt. AntiekStore.be behoudt het recht voor de prijzen zonder voorafgaande melding te wijzigen. AntiekStore.be kan gebruik maken van de margeregeling gebruikte goederen.

 

Leveringskosten: bij de bestelling verbindt de klant zich ertoe, bovenop de aankoopprijs van de bestelde producten, de leveringskosten te betalen indien van toepassing. De kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als deze kosten na aankoop zouden worden gewijzigd. Deze kosten worden niet terugbetaald aan de klant indien de klant dienst bestelling terugzendt krachtens het herroepingsrecht voor consumenten of de wettelijke garanties.

 

Om een bestelling uit te voeren dient de klant het bestelformulier dat hem op de website ter beschikking wordt gesteld in te vullen of een e-mail te sturen naar het e-mailadres [email protected] Via deze wegen zal de klant ook de inlichtingen moeten verstrekken die noodzakelijk zijn voor de transactie. De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het doorgeven van foutieve informatie.

 

De door de verkoper opgeslagen gegevens maken het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen de partijen.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling of elke levering te annuleren in geval van bestaand geschil en/of geding met de klant, niet-betaling van het totale bedrag of van een gedeelte ervan bij een actuele en/of vorige bestelling of weigering vanwege de bankinstellingen om de betaling met kredietkaart toe te laten. In dat geval kan de aansprakelijkheid van de verkoper niet in het gedrang komen.

 

De klant kan zijn bestelling annuleren zolang deze niet werd verstuurd. De bestelling zal dan onmiddellijk worden geannuleerd, evenals het betalingsverzoek indien de betaling nog niet werd uitgevoerd. Indien de verkoper de betaling reeds heeft ontvangen, zal aan de klant de integrale aankoopprijs worden terugbetaald. Na de levering van de gekochte producten, kan de consument-klant de bestelling niet meer annuleren, maar zal hij zijn herroepingsrecht kunnen uitoefenen.

 

De te koop aangeboden goederen zijn vaak unieke stukken, waarvan er vaak maar één van op voorraad is. Het is mogelijk dat een uniek product reeds verkocht is op een ogenblik dat het nog te koop wordt aangeboden op de website. Het artikel wordt dan van de bestelling geannuleerd. Er kunnen geen rechten aan de bestelling worden ontleend, noch kan de verkoper hiervoor aansprakelijk gehouden worden.

 

Het verzenden van bestellingen is altijd voor risico van de koper. AntiekStore.be is niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of het verloren gaan van artikelen tijdens het vervoer.

 

 

Artikel 3 – Betalingsmodaliteiten

 

Voor de betaling van de aankopen heeft de klant de keuze uit onder meer de volgende betalingswijzen: (-) met kredietkaart van het type Visa, Mastercard of American Express (-) met Bancontact (-) via Apple Pay (-) via overschrijving (-) met cash bij ophaling.

 

De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afschrijving plaatsvinden volgens de modaliteiten overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven.

 

Het (de) product(en) blijven eigendom van de verkoper zolang de volledige betaling door de verkoper niet is ontvangen.

 

De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internetwerk (o.a. informaticavirus).

 

Betalingen dienen binnen vijf (5) dagen op onze rekening te staan. De bestelde artikelen worden maximaal vijf (5) dagen voor u gereserveerd. Indien de betaling na vijf (5) dagen nog niet is ontvangen, annuleren wij zonder verdere verwittiging de bestelling. De bestelde goederen worden terug te koop aangeboden.

 

 

Artikel 4 – Verzending en leveringstijden

 

De levering van het (de) product(en) die het voorwerp uitmaken van de transactie wordt uitgevoerd door de verkoper, overal in België. De verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen opdat de bestelling naar het door de klant opgegeven adres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de bestelling. De modaliteiten van levering zijn onderworpen aan de leveringsvoorwaarden van de leveringsdienst. De verkoper kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

 

Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het product door de klant in ontvangst is genomen, met automatische risico-overdracht naar laatstgenoemde. Het ontvangstbewijs wordt door de bezorger opgemaakt.

 

Bij de ontvangst van zijn bestelling / aankoop dient de klant onmiddellijk de kwaliteit van zijn aankoop te controleren en heeft hij het recht eventuele klachten te formuleren krachtens zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties. De klant mag de bestelling ook weigeren indien duidelijk is dat het werd geopend of indien het klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont, te wijten aan nalatigheid tijdens de levering. In dit tweede geval moeten de klachten worden meegedeeld aan de verkoper binnen drie dagen na levering van zijn bestelling / aankoop.

 

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

 

Enkel de klant met de hoedanigheid van “consument” heeft het recht AntiekStore.be in kennis te stellen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de dag van levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Economisch recht. Te tellen vanaf het door de klant uitgedrukte voornemen om heel of een deel van zijn bestelling terug te sturen, beschikt hij over een termijn van vijf (5) kalenderdagen om de producten terug te zenden naar de verkoper en hiervan het bewijs te leveren aan de verkoper. Bij niet-naleving van deze termijn, zal de klant ontzet zijn van zijn herroepingsrecht en zal zijn bestelling als definitief worden beschouwd.

 

De retour aan de verkoper zal geschieden naar het volgende adres: Brugseweg 15 8920 Sint-Juliaan. De klant mag de leveringswijze kiezen, maar moet weten dat de kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending van het pakje te zijnen laste vallen, en dat hij het bewijs van verzending moet bijhouden.

 

In het geval de klant zijn herroepingsrecht uitoefent, verbindt de verkoper zich ertoe, na controle van de geretourneerde artikelen, de aankoopprijs aan de klant terug te storten ten laatste binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf ontvangst door de verkoper van het teruggestuurd pakje, leveringskosten niet inbegrepen.

 

Indien de klant zijn bestelling betaald heeft per kredietkaart, zal een krediet worden uitgevoerd op de door de klant gebruikte kredietkaart ter waarde van de aankoopprijs van de teruggezonden artikelen. De terugbetaling aan de klant gebeurt volgens de modaliteiten overeengekomen met de bank die de kaart uitgeeft. Indien de klant via een andere betalingswijze betaald heeft, zal de terugbetaling via overschrijving worden uitgevoerd op het aan de verkoper verstrekte rekeningnummer. De verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van ongeldige terugbetaling veroorzaakt door een onjuiste vermelding van het rekeningnummer door de klant.

 

De klant zal dit herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde producten duidelijk werden gebruikt, vervuild en/of beschadigd of indien er stukken aan ontbreken. Het (de) product(en) moeten worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke verpakking, met alle bijhorende documenten en accessoires. Indien de teruggezonden artikelen om bovenvermelde redenen niet worden aanvaard, zal de klant ze zonder terugbetaling moeten terugnemen.

 

Klanten die niet de hoedanigheid van “consument” hebben, beschikken niet over een herroepingsrecht na het bevestigen van de bestelling.

 

 

Artikel 6 – Wettelijke garantie

 

Voor zover de klant de hoedanigheid van consument heeft en voor zover het betreffende product een consumptiegoed is, geniet de klant van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming van de geleverde producten, in overeenstemming met de Belgische wetgeving van kracht en gedurende een termijn van één (1) jaar vanaf de levering. Elk gebrek dat binnen een termijn van zes (6) maanden na levering wordt vastgesteld, zal als oorspronkelijk gebrek worden beschouwd. Na deze termijn van zes (6) maanden mag de verkoper, indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, het feit betwisten dat het gebrek aan overeenstemming reeds bij de levering van het product aanwezig was. Indien wordt voldaan aan de garantievoorwaarden, mag de klant de vervanging van het betreffende artikel, zonder extra kosten, binnen een redelijke termijn en naargelang de beschikbaarheid van vergelijkbare artikelen, of de terugbetaling van de aankoopprijs, eisen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de omwisseling of de terugbetaling van het artikel onder garantie te weigeren, indien zou blijken dat het artikel niet volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt of in het geval van wangebruik door de klant.

 

In tegenstelling tot het herroepingsrecht zal de verkoper aan de klant de retourkosten van het artikel voor hetwelke laatstgenoemde beroep heeft gedaan op de wettelijke garantie, terugbetalen, voor zover de retourzending wordt uitgevoerd door de bezorger gekozen door de verkoper en het artikel het voorwerp kan uitmaken van een omwisseling of terugbetaling. In het geval van omwisseling zal de levering eveneens ten laste vallen van de verkoper.

 

In elk geval is iedere garantie beperkt tot de wettelijke minimumtermijn, indien er een minimumtermijn in de wet bepaald werd. Indien geen termijn voorzien werd, wordt geen garantie verstrekt. Zo is in geval van verkoop van tweedehandsgoederen onze garantietermijn beperkt tot één jaar. De garantietermijn bedraagt eveneens één jaar in geval van een aankoop door een rechtspersoon.

 

Indien de termijn voorzien in deze voorwaarden niet overeenstemt met de wettelijke minimumtermijn, dan dient de termijn voorzien in deze voorwaarden te worden gelezen als zijnde de minimale termijn voorzien in de wet.

 

 

Artikel 7 – Geschillen – rechtskeuze - bevoegdheid

 

De tussen partijen gesloten overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wet. Elk geschil waarvoor geen minnelijke schikking kon worden gevonden, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement territoriaal bevoegd op de plaats van de maatschappelijke zetel van AntiekStore.be.

 

De uitwisselingen tussen partijen, bewaard door de verkoper, zullen worden beschouwd als bewijzen die in overweging kunnen worden genomen.

 

Onderhavige algemene voorwaarden vormen een contractueel geheel tussen partijen. Wij streven ernaar deze te actualiseren in overeenstemming met de Belgische juridische wijzigingen die een impact op deze voorwaarden zouden kunnen hebben. Toch kan het gebeuren dat één of meer artikelen uit hoofde van een wet, een regel of bij definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, ongeldig worden verklaard. In dit geval blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.    

 

Bij het gebruik van deze webshop gaat u akkoord met analytische en functionele cookies. Manage cookies