Privacy Beleid

 1. Voorwerp

 

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

De voorliggende privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze website, en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker en klant.

 

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Gebeurlijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

 

 

 1. Goedkeuring

 

Door gebruik te maken van onze website, aangeboden door onszelf, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

 

 

 1. Verwerking van de persoonsgegevens

 

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de website en voor de aanbieding van bepaalde diensten/producten, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een bepaald product, de inschrijving van een nieuwsbrief,…. Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en uw domeinnaam telkens u onze website bezoekt.

 

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het klanten- en orderbeheer en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, in het bijzonder uw vraag naar de aankoop en levering van een dienst of product, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken en/of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

 

Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via elektronische weg en via de post en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.

 

Als u geen publiciteit van ons wenst te ontvangen, kunt u dit ons te kennen geven waarna wij het nodige doen om u uit te schrijven.

 

 

 1. Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking ?

 

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

 

 • Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website;
 • Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.

 

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 

 1. Overdracht van de persoonsgegevens

 

Om bepaalde diensten/producten te kunnen leveren, houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens mee te delen aan onze Partners.

 

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

 

Bovendien, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

 

U kan uw toestemming ten allen tijde intrekken.

 

 

 1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?

 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties).

 

 

 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

 

 

 1. wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

 

Uw gegevens worden verwerkt door AntiekStore.be en de heer Louis Mylle, verwerkingsverantwoordelijke.

U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: [email protected]

 

 

 1. Uw rechten van toegang, recht tot wijziging, verwijdering, bezwaar, en gegevensoverdracht

 

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

 

U kunt uw rechten uitoefenen:

 

 • Ofwel door een brief te versturen aan Louis Mylle, Hollebekestraat 10 8953 Wijtschate. Ook te digitaal te bereiken op [email protected].
 • Ofwel, in voorkomend geval, door uw account op onze website te raadplegen.

 

U heeft eveneens de mogelijkheid om de toesturing van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt.

 

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Zo u commerciële booschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te desactiveren.

 

 

 1. Cookies

 

Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

 

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

 

 

 1. Data Protection Officer en Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot:

 

Bij het gebruik van deze webshop gaat u akkoord met analytische en functionele cookies. Manage cookies